Forenings Vedtægter

 

Vedtægter

 

§1. Navn og hjemsted

Stk 1.

Foreningens navn er Strøby Egede Danseforening

Stk 2.

Foreningens hjemsted er Stevns kommune

 

§2. Formål

Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme medlemmernes kendskab til og interesse for moderne pardans, samt at virke for udbredelsen af denne idræt.

 

§2a

Foreningen er medlem af DGI

 

§ 3. Foreningens lokaler

Til opfyldelse af foreningens formål søger bestyrelsen hvert år Stevns Kommune om adgang til lokaler, der er egnede til at opfylde foreningens formål. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for anvendelse af de lokaler, som foreningen har til rådighed.

 

§ 4. Foreningens medlemmer

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages alle, der anerkender foreningens formål.

Stk. 2.

Indmeldelse i foreningen gælder for et år ad gangen og følger kalenderåret.

Stk. 3.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens formand og har virkning fra den nærmeste 31/12.

Stk. 4.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling i forbindelse med vedtagelse af foreningens budget for det kommende år. Kontingentet opkræves af foreningens kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer med samtidig oplysning om foreningens bank.

E-mail og SMS betragtes som skriftlig meddelelse.

 

§5. Foreningens generalforsamling.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningen øverste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i januar måned i foreningens hjemkommune. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til alle foreningens medlemmer med oplysning om dato og tidspunkt, samt oplysning om, hvor dagsorden, regnskab og eventuelle bilag kan udleveres. E-mail og SMS betragtes som skriftlig henvendelse.

Stk. 3.

Medlemmer, der på ugedagen før generalforsamlingen er i restance med kontingentbetaling har ikke stemmeret ved generalforsamlingen. Hvert medlem kan højest medbringe 1 fuldmagt.

Stk. 4.

Der føres en protokol over de beslutninger, der træffes på foreningens generalforsamling. Medlemmerne er berettiget til at fæ særlige synspunkter indført i protokollen.

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget for det kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand. Valget foretages i lige år og gælder for 2 år
 8. Valg af næstformand. Valget foretages i ulige år og gælder for 2 år
 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges i lige år og 1 vælges i ulige år. Valgene gælder for 2 år.
 10. Valg af 2 suppleanter, der indtræder i forhold til stemmetal ved varigt forfald i bestyrelsen eller hos næstformanden. Ved varigt forfald hos formanden indtræder næstformanden i hans sted.
 11. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

Stk. 6.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. januar .

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutning med almindeligt flertal (en stemme mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) En tredjedel af forsamlingen kan ved håndsoprækning tilkendegive et ønske om skriftlig afstemning.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt har tilkendegivet ønsket overfor foreningens bestyrelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, og med angivelse af dagsorden.

 

§ 7 Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2.

Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte et forretningsudvalg, der mindst skal bestå af formand, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalgets kommissorium fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3.

Senest 14 dage efter hver generalforsamling indkaldes bestyrelsen af formanden til konstituerende møde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær, samt eventuelt forretningsudvalg.

 

 

 

Stk. 4.

Formanden, og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder, der afholdes så ofte, som et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Der skal være en periode på mindst tre uger mellem bestyrelsens møder. Ud over det konstituerende møde, skal der afholdes et bestyrelsesmøde i august, hvor retningslinierne for anvendelsen af lokalerne gennemgås og fastlægges.

Stk. 5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

 

§ 7. Udelukkelse

Et medlem kan udelukkes fra foreningen såfremt medlemmets adfærd strider mod foreningens vedtægter, er i strid med offentlige bestemmelser eller medlemmets adfærd efter påtale strider mod bestyrelsens retningslinier for lokalers anvendelse. Bestyrelsen træffer afgørelse om eventuel udelukkelse, der skal verificeres på den næstfølgende generalforsamling.

 

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår er 1/12 til 30/11

Stk. 2.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige vedligeholder foreningens medlemsregister.

Stk. 4.

Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 9. Tegningsret og hæftelse

Stk .1.

Foreningen kan ikke økonomisk forpligte foreningens medlemmer hverken enkeltvis eller en bloc.

Stk. 2.

Foreningen tegnes i daglig drift af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening. Daglig drift omfatter også oprettelse af bankkonti og tilmelding til offentlige og private systemer og registre, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk. 3.

Ved optagelse af lån, samt  køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse og alene efter forudgående beslutning på en generalforsamling, hvor punktet har været optaget på dagsordenen.

 

§ 10 Ændring af vedtægterne.

Stk. 1.

Vedtægterne kan ændres såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et ændringsforslag, hvis ordlyd fremgår af den udsendte dagsorden.

Stk. 2.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra vedtagelsen på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

§ 11. Foreningens opløsning

 

 

 

Stk. 1.

Opløsning af foreningen kan finde sted såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling afholdt i januar måned.

Stk. 2.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål.

 

§ 12 Datering og underskrifter.

 

Foreningen er stiftet og vedtægten vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21/11 2005 og senest ændret ved den ekstraordinære generalforsamling den __3_/_4__ 2016

 

 

Underskrevet af dirigenten den __3__/_4___ 2016

 

____Leif Jylov_______________________

 

 

og af bestyrelse og revisor:

 

 

Johnni, Mia, Anne, Henriette, Leif,  Revisor Carsten